Vologda Kremlin

Photo by Alexey Yuzhakov

 {Kremlin Square in Vologda, Russia}

email